APTEKA HERBA

  Strona główna » Korzystanie z Serwisu Konto  |  Koszyk  |  Zamówienie   
Szukaj
Szukaj dokładniej
Kategorie
* PRODUKTY SEZONOWE; ¦WIĘTA
* WYPRZEDAŻ - ostatnie sztuki
ALERGIA
ANTYKONCEPCJA
DLA DZIECI
DLA NIEJ I DLA NIEGO
GRYPA I PRZEZIĘBIENIE
HOMEOPATIA
INNE
JAMA USTNA I ZĘBY
KOSMETYKI I URODA
ODPORNO¦Ć ORGANIZMU
ODŻYWKI DLA SPORTOWCÓW
PIĘKNA SYLWETKA
PLASTRY I OPATRUNKI, ¦R. HIG.
PRZECIWBÓLOWE
SKOMPLETUJ SWOJˇ APTECZKĘ
SKÓRA
SPRZĘT MEDYCZNY
UKŁAD KRˇŻENIA I SERCE
UKŁAD MOCZOWO - PŁCIOWY
UKŁAD NERWOWY
UKŁAD POKARMOWY
ZDROWA ŻYWNO¦Ć
ZDROWE NOGI
ZDROWE OCZY I USZY
ZIOŁAProducenci
Nowo¶ci więcej

Nasivin Kids 0,1mg/ml aerosol do nosa 10 ml
19,50zł
Szukasz leku więcej
Zadaj pytanie dotycz±ce produktów, które nie występuj± w aktualnej ofercie apteki internetowej
Korzystanie z Serwisu
REGULAMIN

§ 1. Definicje

1. Regulamin - niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422).
2. Kupujący - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu na zasadach określonych w Regulaminie.
3. Konsument - Kupujący będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, dokonujący u Sprzedającego zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Sprzedający - Apteka Herba, ul Mickiewicza 1/3 80-425 Gdańsk
Dane do kontaktów ze Sprzedającym:
Apteka Herba
ul. Mickiewicza 1/3
80-425 Gdańsk
Telefon: (+48) 58 7192630
5. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, okrelające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy [podmiotem prowadzącym sklep internetowy] a Kupującym, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Apteka Internetowa (Apteka) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.apteka.gda.pl za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie.
10. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2 Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.apteka.gda.pl, telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w miejscu prowadzenia Apteki.
2. Wybór zamawianych Towarów przez Kupującego jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
3. W trakcie składania zamówienia Kupujący podaje dane osobowe - w tym numer telefonu - oznaczone jako obowiązkowe, stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14.03.2008 r. w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych.
4. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili prawo i możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych.
5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam!” – Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Kupującemu komunikatami oraz informacjami dostępnymi w witrynie internetowej.
6. Po podaniu przez Kupującego korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy,
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Potwierdz Zamówienie”.
8. W celu skorzystania z usług serwisu należy korzystac z przeglądarki internetowej: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2 oraz posiadać aktywny adres e-mail.
9. Wysłanie przez Kupującego Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z [prowadzącym Sklep] Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
10. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji następuje poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail potwierdzenia zamówienia, specyfikacji oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej produkty lub wydanie przy odbiorze bezpośrednio od Sprzedającego, faktury VAT.
11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

§ 3. Ceny i metody płatności

1. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest zakładce Koszty i sposoby zapłaty.
2. Kupujący ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer konta bankowego,
b) płatność gotówką przy odbiorze zamówienia bądź w aptece (odbiór osobisty)

§ 4. Dostawa

1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia.
2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, Pocztą Polską - jest również możliwy odbiór osobisty zamówienia. Koszty dostawy zostaną podane w czasie składania Zamówienia.
3. Termin realizacji dostawy uzależniony jest od towarów jakie zamówi Kupujący i na terenie Polski wynosi od 2 do 7 dni roboczych, zaś za granicą od 5 do 11 dni roboczych.

§ 5. Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi przysługuje, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. ustawy o prawach konsumenta
2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Kupujący może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Skorzystanie z wzoru formularza odstąpienia od umowy nie jest obowiązkowe
4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
5. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego zgodnie z art. 33 ustawy o prawach konsumentów.)
6. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

$ 6. Reklamacje dotyczące Towarów

1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556 - 556 Kodeksu Cywilnego.
2. Reklamacje należy składać poprzez formmularz kontaktowy lub w odpowiedzi na potwierdzenie złożenia zamówienia. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby nie było to możliwe, do poinformowania w tym terminie o czasie rozpatrzenia.
3. Apteka nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Kupujący może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

§ 7. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Kupujących.
2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Kupujący może zgłaszać pisemnie na adres kontaktowy sprzedającego lub przy użyciu formularza kontaktowego.
3. W reklamacji Kupujący powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

§ 8. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Apteki Internetowej.
2. Sprzedający podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania zagrożeń typu spam, wirusy, ataki hakerskie, w szczególności poprzez kontrolę plików zapisanych na serwerze programem antywirusowym oraz wykrywającym szkodliwe oprogramowanie i działania osób trzecich i przeciwdziałanie rozpowszechniania spamu.
3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Apteki Internetowej Kupujący może zgłaszać pisemnie na adres do kontaktów wskazany w § 1 ust.4 Regulaminu lub poprzez formulkarz kontaktowy.

§ 9. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych osobowych.
3. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne. W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom bądź innym podmiotom, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kukujący ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz do żądania ich likwidacji. W razie jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt pocztą elektroniczną lub telefoniczny z Apteką HERBA. Zbiór danych jest zarejestrowany w GIODO w księdze 134601 pod numerem 017949/2013.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego na stronie internetowej Sprzedającego. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie rękojmi Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Apteką a Kupującym, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Gdańsk 23.12.2014.
Kontynuuj

wysyłka

Koszyk więcej
...jest pusty


Zaloguj się
Adres E-mail:
Hasło:

Nie pamiętasz hasła?Rejestracja
Żyj zdrowo! więcej
Zdrowie i uroda

odbiór osobisty

Bestsellery
01.Niquitin stopien 1 przezroczyste plastry 7 szt.
02.Linomag ma¶ć 30 g
03.Nicorette classic 4 mg guma do żucia 105 szt
04.Kapsiplast - Plaster leczniczy na skórę 1 szt. BRAK NA STANIE
05.Polopiryna S 20 tabl.
06.Red-slim tea 30 szt 2 g
07.Alax 20 tabl.drażowanych
08.Matocomp kompresy jałowe 9 cm x 9 cm 3 szt.
09.Calperos 1000 100 kaps.
10.Nicorette classic 2 mg guma do żucia 105 szt
Recenzje więcej
Niquitin stopien 1 przezroczyste plastry 7 szt.
Paliłem 23 lata, od tygodnia ni miałem papierosa :))) i mnie ..
5 z 5 Gwiazdek!


Apteka zaleca: Przed użyciem leku zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą gdyż każdy lek niewłasciwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.


Koszty wysyłki | Regulamin | Bezpieczeństwo | Koncesja | Kontakt